1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ashlove Dreams®  zijn
uitsluiting van eventuele andere Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat
u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken,
in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van Ashlove Dreams® worden bedongen, worden even
zeer bedongen ten behoeve van door Ashlove Dreams® ingeschakelde tussenpersonen
en andere derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 
Ashlove Dreams®. En is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde
voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Ashlove Dreams® dit mee binnen tien
(14) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Ashlove Dreams® zijn vrijblijvend en Ashlove Dreams® 
behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder
wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s inclusief BTW en exclusief verzendkosten

4. Retourzendingen

4.1 Het is mogelijk om artikelen te retourneren. Binnen 14 dagen na aankoop zolang de
verpakking ongeopend is gebleven.

4.2 Ashlove Dreams® geeft de aankoop prijs terug met uitzondering van de
verzendkosten zie 4.1.

4.3 Je bent verplicht te controleren of de geleverde en ontvangen artikelen voldoen aan de
bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan dit binnen 7 dagen  per e-mail aan 
Ashlove Dreams® gemeld worden, onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp
van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.
Ashlove Dreams® zal het artikel vervangen wanneer is aangetoond dat je het artikel niet
accepteert op gegronde redenen.

4.4 (verzend)kosten die gemaakt worden om goederen te vervangen zijn voor rekening van
de koper.

4.5 Vertsuur het artikel aangetekend. Niet aangetekend retourzendingen is voor risico koper.

5. Betalingen

5.1 Betaling dient voor de productie voldaan te worden.
(tenzij anders is overeengekomen)

5.2 Als een product retour komt krijgt de koper het aankoop bedrag terug .

6. Levering

6.1 De door Ashlove Dreams® opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin
het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten
gereed zijn voor verzending aan u.

6.3 Levering van de producten vind doorgaans na ontvangst van de betaling.

6.4 producten die niet op voorraad zijn worden geleverd op het tijdsstip waarop de producten
weer op voorraad zijn bij de leverancier.

7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ashlove Dreams®  in geval
van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten,
dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit
schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ashlove Dreams® gehoudens tot enige
schadevergoeding.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ashlove Dreams® 
kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.Klachten

8.1 Klachten over kwaliteit dienen binnen eenentwintig (30) dagen na aankoop schriftelijk te
worden vermeld met daarbij een duidelijke uiteenzetting van de klacht. Wordt binnen dit
termijn geen gebreken gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Ashlove Dreams®  terzake
van enig gebrek.

8.2 Ashlove Dreams® neemt uitsluitend de klacht aan van de officiele koper, zoals in het
klantenbestand bekend, in behandeling is.

8.3 De koper is verplicht alle medewerking te verlenen aan Ashlove Dreams®  welke nodig
is om de klacht in alle redelijkheid op te lossen.

8.5 Producten die reeds chemisch behandeld zijn komen niet in aanmerking voor de
klachtbehandeling.

8.6 Ashlove Dreams® geeft geen garantie op verkeerde kleur of textuur keuze van de klant.

8.7 Ashlove Dreams® geeft geen garantie op een bevestigings syteem dat niet als prettig
wordt ervaren door de klant.

8.8 Ashlove Dreams® geeft geen garantie op verkeerd gebruik/verzorging van producten

8.9 Ashlove Dreams® is niet aansprakelijk voor de arbeid van derden.

8.10 Retour zending geeft geen garantie voor vergoeding.

8.11 Een vergoeding bestaat uitsluitend uit eenzelfde product als het aangekochte product en
niet in een vergoeding van geld of gemaakte kosten aan derden. Indien een product niet meer
op voorraad is, zal een tegoedbon worden aangemaakt met een gelijke waarde van het
aangekochte product.

8.12 Over verworpen klachten kan niet worden gecorrespondeerd

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond
van enige overeenkomst aan Ashlove Dreams® verschuldigd bent, heeft voldaan.
Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

10. Reclames en aansprakelijkheid

10.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Ashlove Dreams® 
daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering,
althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennisgeving.

10.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Ashlove Dreams®de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

10.3 Ashlove Dreams® is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen en/of onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door gebruiker, of het blootstellen van producten aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte.

10.4 Hoewel wij proberen u zo goed mogelijk te adviseren en te informeren over de producten
en het gebruik daarvan, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor: verkeerd gebruik en/of
uit het gebruik van de producten voorvloeiend letsel, schade, bijwerkingen of allergische reacties.
Onze producten zijn op geen enkele wijze aan te merken als geneesmiddelen, zij hebben alleen een ondersteunend karakter. Bij aanhoudende klachten dient u te aller tijden een arts te raadplegen

11. Elektronische communicatie en bewijs

11.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Ashlove Dreams® (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Ashlove Dreams®  niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld
aan de zijde van Ashlove Dreams®

11.2 De administratie van Ashlove Dreams® geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

12. Diversen

12.1 Ashlove Dreams® is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

NIEUWS!!!

 

  • 01/10 Wijziging van verzendkosten
  • 01/10 Levering mogelijk bij afhaalpunten
  • 01/10 Update prijzen

 

Social Media

              

            

             

 

             

 

          

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2017 - 2023 Ashlove Dreams® | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel